วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2563-2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (2) โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1.การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ. ศ. 2561-2580 และประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
2.โครงการหลัก/โครงการรอง ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
3.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสระแก้ว
โดยมีแนวคิดการเสนอโครงการที่เป็นประเด็นสำคัญดังนี้
-โครงการอันเนื่องพระราชดำริโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของสถานศึกษา
-โครงการเกี่ยวกับการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว
-โครงการส่งเสริมพัฒนา IQ ของเด็กสระแก้ว
โดยที่ประชุมได้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่
1.การทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว พ. ศ. 2563-2565
2.โครงการหลัก/โครงการรอง เพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 2563-2565
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา