การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวรายงานต่อ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการรักษา และด้านการบริหารจัดการ
และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่
//4 ต้อง// ได้แก่
-ต้องมียุทธศาสตร์
-ต้องมีแผนงานโครงการ
-ต้องมีระบบข้อมูล
-ต้องมีเครือข่าย
//2 ไม่// ได้แก่
-ไม่ปกปิดข้อมูล
-ไม่ไล่ออก
รวมไปถึงการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบ Nisspa และระบบ CATAS กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาอุดมศึกษา และกศน. ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ แห่งละ 1 คน
ครูและนักเรียนเข้าร่วมเสนอผลงานจำนวน 34 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 371 คน
หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมประกอบด้วย นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว และสถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสถานศึกษาปลอดบุหรี่ การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบNisspa และการรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านจิตสังคมในสถานศึกษาในระบบ CATAS
ทั้งนี้ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานจาก สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 4 แห่ง ได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โรงเรียนวังหลังวิทยาคม โรงเรียนบ้านวังปืน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

//รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน