วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายไสว สารีบทศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น และการเพิ่มปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และข้าราชการครูสังกัดศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกหน่วยของจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนีั
1. วัตถุประสงค์ของการประชุม
1.1 เพื่อรับทราบข้อมูล/กรอบแนวทางการดำเนินงาน
1.2 เพื่อพิจารณาร่างรูปแบบการช่วยเหลือเด็ก
1.3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ
1.4 เพื่อวางระบบการกำกับติดตามและรายงานผลแผนการดำเนินงานตามโครงการ
2.วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
2.1. จัดทำข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัด สนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2. ให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม

(รับชมคลิปได้ที่)
https://www.facebook.com/suksathikansakaeo/videos/674478202994576/

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา