วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำผลสอบ o-net ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าทีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน

รุ่งตะวัน โรจธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา