การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว โดยมีครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน เข้าร่วมประชุม และมีนายพล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 เป็นวิทยากร
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน