ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว
จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 สิงหาคม 2561 โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และนายสาคร โห้วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้วได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “หลักสูตรจิตสังคมในสถานศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถดูแลและช่วยเหลือนักเรียนทั้งในกลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มบำบัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายนักเรียนไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถเรียนได้จนจบการศึกษา และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ครูในโรงเรียนที่เปิดสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา สังกัดอุดมศึกษา และ กศน.จังหวัดสระแก้ว แห่งละ ๑ คน รวม ๑๑๖ คน

หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว การบันทึกข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระบบ CATAS การคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ตามคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา สำหรับกลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มบำบัด

คณะวิทยากร ประกอบด้วย นายธนะรัชต์ นามผลดี หัวหน้างานยาเสพติด ศูนย์ประสานการบำบัดรักษาและลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนอนุบาล
วังสมบูรณ์ โรงเรียนตาพระยา และโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ฝึกอบรม ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา