วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนสถานศึกษาเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา