การประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดการประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโดยคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาหาแนวทางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) และการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว จึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. การปรับการเรียนเรียนการสอนในระดับโรงเรียนจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) และ NT และที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดทำรายงานไว้แล้วเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรและผู้เรียน
2. การพัฒนามาตรฐานการอ่าน-เขียน ให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถอ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์โดยมีการประเมินผลพัฒนาการอ่านเขียนเป็นระยะ
3. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมโรงเรียนต้องมีการสร้างจัดหา และพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับครู ผู้เรียน และบริบทของโรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT และ O-net สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องยั่งยืน จะมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
4. การนิเทศติดตามประเมินผล
– ระดับโรงเรียน สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งหรือใช้ระบบ PLC ที่จะทำให้คณะครูทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
– ระดับเครือข่าย ส่งเสริมให้ของโรงเรียนและเครือข่ายทำงานร่วมกันได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
– ระดับจังหวัด แต่งตั้งบุคลากรด้านการนิเทศ จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทุกแห่งเป็นทีมนิเทศโค้ชชิ่งทีม ทำหน้าที่นิเทศติดตามประเมินผลช่วยเหลือโรงเรียนให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้
5. พัฒนาครูส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนพัฒนาเทคนิคการสอนเพิ่มขึ้น
 
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน