วันที่ 11 กันยายน 2562
นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นางมาลี พินสาย ศึกษาเทศน์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนายดำรงค์มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา และนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้วิทยาเทคนิคสระแก้ว ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในรูปแบบวิดีทัศน์ และต่อจากนั้นได้นำเสนอวิดีทัศน์ด้านข้อมูลพื้นฐานการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว หลังจากคณะกรรมการสภาการศึกษารับชมวิดีทัศน์แลัว ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาอาชังศึกษา และซักถามประเด็นข้อสงสัยต่อที่ประชุม

ทั้งนี้สามารถรับชม ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปี 62 ในรูปแบบวิดิทัศน์ ได้ที่ https://youtu.be/jOw-sh9bGiU

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา