การประชุมโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและทีมวิทยากรในโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา กำหนดจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ 6 ม.ค.60 -28 เม.ย.61 ณ ศูนย์การเรียนประจำอำเภอ 9 ศูนย์   เปิดรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 25 -28 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนทั้ง 9 แห่งซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจาก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

สอบถามได้ค่ะ