โดยมีวาระประชุมที่สำคัญดังนี้
1. รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ครั้งที่ 2 รอบ (6 เดือนหลัง) ในระยะเวลา 1 ปี
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พศ .2564
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้น
2. การอนุมัติเรื่องการโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งหรือโอน
4. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
5. การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6. รับรองข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก กรณีลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว4/2564
7.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ

ข่าวที่ผ่านมา