การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้คำกล่าวรายงาน ต่อนายธีรชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วซึ่งโครงการดังกล่าวมีความเป็นมาของการจัดกิจกรรม ดังนี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช โดยการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จัดทำศูนย์ข้อมูลพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยการนำพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คือ “ทำอย่างไรให้ชุมชน โดยเฉพาะนักเรียน และประชาชน ได้มีส่วนร่วม ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การดำเนินงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน” จะเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ โดยสามารถดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน ชุมชน และสามารถถ่ายทอดสู่การอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นของตน
ปัจจุบันสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๒๔ แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๗ ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว
ได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาได้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์พันธุพืช การฝึกทักษะอาชีพ การสร้างฐานการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน และเพื่อสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สิ่งแวดล้อม สามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยน ความรู้สู่ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีของชุมชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดสระแก้ว ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวม ๒๒๔ คน รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการบรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการนำงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการดำเนินกิจกรรม จากคณะวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรง ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยนายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนห้องประชุมและเครื่องอำนวยความสะดวก จากวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน