การฝึกอบรมโครงการกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายไสว สารีบุท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสระแก้ว ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ฟฆหประกอบด้วย 1.การสร้างความตระหนักในเรื่องพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9
2.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของรัชกาลที่ 10
3.พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี
ทั้งนี้ได้มีการกิจกรรมนันทนาการและแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
1.การมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง
2.นวัตรวิถีของท้องถิ่นและชุมชน
3.การมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
4.สำรวจตัวเองสู่อาชีพในอนาคต
การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสระแก้วจำนวน 200 คน ,คณะทำงานและคณะวิทยากร 15 คน รวมทั้งสิ้น 215 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว โดยพันเอกปกครอง ประจักษ์จิตร พร้อมคณะคณะ และวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใส
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน