การศึกษาความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นส.ณัฐวรา เอกฉัตร และ นางระพีพรรณ ทินโชคชัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามขนาดโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือโรงเรียนที่มีความพร้อมในการประเมินรอบแรก ของการประเมินภายนอกรอบสี่ ในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานมัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 41 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำนวน 82 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 14 ข้อ และมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 21 ข้อ
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับคือ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก รองลงมาได้แก่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และน้อยที่สุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานโดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ รองลงมาได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน และน้อยที่สุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

2. การเปรียบเทียบความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
มีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
มีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง โดยโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คณะทำงาน

ที่ปรึกษา
ดร. ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

คณะจัดทำ
นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐวรา เอกฉัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กระทรวงศึกษาธิการ

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา