สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 ซึ่งผู้เข้าศึกษาประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง นักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูง จากภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน ศิลปินและสื่อมวลชน จำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติวิธี มีทักษะบื้องต้นในการสร้างสันติสุขในสังคม โดยฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหลักในชาติ มีเจตคติที่ยอมรับและห็นคุณค่ของความแตกต่างหลากหลายในสังคม รวมทั้งยืดมั่นสันติวิธี ทั้งในสำนึกและ
พฤติกรรม สามารถนำความรู้และประสการณ์จากแลกเปลี่ยนกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันอันจะนำไปสู่การ
สานต่อพลังในการเสมสร้างสังคมสันติสุขในรูปของเครือข่าย โดยปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน www.kpi.ac.th) กำหนดเรียนทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. –
16.00 น. ณ สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานที่อื่นที่สถาบันๆ กำหนด รวมระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 9 เดือน
(พฤษภาคม 2563 -กุมภาพันธ์ 2564) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา