การอบรมครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการสอน และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วในฐานะผู้ประสานงาน ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการสอน และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาทักษะการจัประสบการณ์ ด้วยการเรียนด้วยสื่อทางไกล (eDLRU) สื่ออิเลคทรอนิกส์ STOP MOTION EF การประเมินพัฒนาการเด็กตามแนวคิด DSPM และการนิเทศออนไลน์ จำนวน 3 รุ่น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด จังหวัดสระแก้ว นี้ เป็นรุ่นที่ 3 จัดอบรมในระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2563 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน