วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งมีผู้บริหารและครูเข้าร่วมอบรมจำนวน รวม 18 คนเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา