การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต้นแบบ) ให้กับครูโรงเรียนสระแก้ว

วันที่ 4-6 เมษายน 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางมาลี พิณสาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสาวนงค์นุช บุตรสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรร่วมกับ รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุริ กรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตรของสภาการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญฐานสมรรถนะ นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ อ.วรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์ สถาบันอาศรมศิลป์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต้นแบบ) ให้กับครูโรงเรียนสระแก้ว โดยการอบรมในครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกและนำไปปฏิบัติเป็นโรงเรียนต้นแบบ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน
สอบถามได้ค่ะ