สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ผู้กู้ในสังกัดที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการทราบกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 0 2645 9000 หรือดูรายละเอียดได้ที่www.ghbank.co.th

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว