กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้