กำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่มปยป.) ตามประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้