กิจกรรมวันครู (ครั้งที่ ๖๒) ปี ๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗, ภาคราชการและเอกชน ข้าราชการบำนาญ สมาชิกคุรุสภาจังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดงานวันครู (ครั้งที่ ๖๒) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวรายงานต่อนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธาน
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครูในปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ตรากตรำดูแลสั่งสอนศิษย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส การรำลึกถึงพระคุณครู การร่วมกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อปลูกจิตสำนึกและยืนยันในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ ทั้งนี้การจัดงานยังธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
สำหรับการจัดงานวันครูในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ประสานงานให้แต่ละอำเภอจัดงานวันครูประจำอำเภอ โดยได้เรียนเชิญนายอำเภอของแต่ละอำเภอมาเป็นประธานในพิธีและเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ เข้าร่วมงานโดยไม่แบ่งแยกสังกัด ในส่วนของอำเภอเมืองสระแก้ว มีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ , สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ , สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และมีการประกอบพิธีรำลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ รวมถึงมีการจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัลครูดีของ ปวงประชาของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗ ราย, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ ราย, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน ๒ ราย, รางวัลครูดีในดวงใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ จำนวน ๔ ราย, รางวัลข้าราชการครูดีเด่น พนักงานราชการดีเด่นและครูอัตราจ้างดีเด่นของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ ราย และทุนการศึกษามูลนิธี ทวี บุณยเกตุ สำหรับนักเรียน จำนวน ๑ ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่างๆได้ร่วมกันสมทบทุนในการจัดงาน
ในการนี้ประธานได้มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และกล่าวให้โอวาทแก่ครูและบุลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน