วันที่ 23 กันยายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางพยอม ใจสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ นำความรู้และประสบการณ์ไปส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดในสถานศึกษาต่อไป และเพื่อนำไปขยายผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาดให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรม โดยปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในองค์การลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีเกียรติเชื่อถือได้ ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ทุกสังกัดในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 68 คน โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 22 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยนายนิกร สุทธิผาสุก รองผอ.รร.บ้านเขามะกา และนางจันทนา ทรรศนะวรานนท์ ผู้ทรงคุณวิฒิ พร้อมทีมงาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว