ขอเชิญจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้ โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทาง ดังนี้
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในทุกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
2. ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในวัดใกล้สถานศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับชั้น เน้นกลุ่มหรือชุมชนทางพระพุทธศาสนามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ไปแพร่พระพุทธศาสนา ร่วมกับวัด ใกล้สถานศึกษาหรือที่พัก
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ