ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในทุกวันศุกร์

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ในการนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในทุกวันศุกร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ