ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามลิงค์

https://www.eef.or.th/notice/22563/

สอบถามได้ค่ะ