ขอเชิญร่วมสมัครเข้ารับคัดเลือก ในการรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

ขอเชิญผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ร่วมสมัครเข้ารับคัดเลือก ในการรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน( University College Dublin) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม”หัข้อย่อย “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป ” หัวข้อย่อย “ทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”