ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต” เพื่อแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ
โดยปัจจุบัน วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Center) เป็นวารสารวิชาการกลุ่มที่ 1 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/user/register โทร ๐๒-๓๒๐ ๒๗๗๗ ต่อ ๑๒๑๑
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน