ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า ” เพื่อยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่กลุ่มบุคคล และบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งผลงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทชุมชน บุคคลและเยาวชน โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2561 ประเภทงานเขียนเรียงความเยาวชนและสื่อมวลชนเปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้รางวัลประกอบด้วยโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและรางวัลเงินสด โดยจะประกาศผลและพิธีมอบรางวัลในเดือนมิถุนายน 2563 ผลงานที่ได้รับจะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างต่อสาธารณะชน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.greenglobeinstitute.com หรือ facebook : ชุมชนลูกโลกสีเขียว