ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรในหน่วยงาน ประกอบด้วย
1. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการจำนวน 150 คน
2. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไปจำนวน 200 คน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับ แจ้งข้อมูลได้ที่ http//goo.gl/V7BmKi

สอบถามได้ค่ะ