ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ประจำปี 2563

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด
ในการนี้จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th และส่งไฟล์แบบเสนอผลงานในรูปแบบ MS Word/PDF ได้ที่ education2061@gmail.com

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน