ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมได้ที่
http://oickpi.oic.opm.go.th/RegisterOnline2/RegisterOnline/Candidate_Anounce.aspx
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน