ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนรุ่นที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความสามารถคิดวิเคราะห์และนำผลที่ได้รับ ไปปรับใช้สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเองในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึง 5 เมษายน 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://ops.sueksa.go.th หัวข้อ “ข่าวสารทั่วไป” หัวข้อย่อย “ข่าวประชาสัมพันธ์”
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน