ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขอแจ้ง ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสำเนาหนังสือราชการมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ยธ 1001/ว 956 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 ถึง 23 มีนาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th
2. สำนักงาน ก.พ ที่ นร 1012.1/4 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี 2560 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://survey.ocsc.go.th/emp60
3. เนติบัณฑิตยสภา ที่ นว.0008/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 30 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่แผนกบริการทรัพยากรบุคคลกองคลัง ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา สอบถามโทร 02 887 6823 หรือได้ที่เว็บไซต์ www.thethaibar.or.th
4. สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0020/ว 31 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://ops.sueksa.go.th
5. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนมาก ที่ ศธ 5104.2/538 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายน 2561 หากมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสได้ที่ http:www.ksp.or.th
6. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 0525.6/61038 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2561
7. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.09/20 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://edserv.nida.ac.th
8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.01/ว209 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ”ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 727 3348
9. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0403 (กร2)/1078 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการงานของ สมศ. โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ที่ http://ops.sueksa.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
10. สำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0031/ว 738 ลง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โดยสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือได้ที่ http://ops.sueksa.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
11.สำเนาหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ ศธ 04059/ว441 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 1)
12. สำเนาหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่ ศธ 04042/387 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 1) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://ops.sueksa.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
13. สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0100/ว656 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติได้ที่ http://ops.sueksa.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
14.สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 101 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา โดยสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือได้ที่ http://ops.sueksa.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน