สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจ รับทราบข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ดังนี้
1. เรื่องยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ 1) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 3 โรงเรียน,โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ชุดที่ 00009 เลขที่ 461 204 จำนวน 1 ฉบับ ,ซึ่งเกิดความเสียหายเนื่องจากพิมพ์ผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้และเพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ
2. เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
3. เรื่องขอเชิญชวนบริจาคหนังสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชาพระกรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ.2559
5.เรื่องการสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ รางวัลศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยประจำปี 2561
6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน
8 เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้ำดื่ม OTOP Lifestyle จากศูนย์ประสานงานเครือข่ายเยาวชน โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
9 หนังสือกระทรวงดิจิตอลเพื่อสันติเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการใช้รูปตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำหรับผู้สนใจ ที่ต้องการทราบรายละเอียดตามเรื่องดังกล่าวนั้น สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมของสำเนาหนังสือดังกล่าวได้ที่ http://ops.sueksa.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา