ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูเป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 1.ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2. ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3. ดร.การญ์พิชชา กิจกานน กรรมการโครงการวิจัยของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (OECD) 4.อาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 894 คนและผ่านระบบ Face Book Live
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน