ลำดับที่สาขาวิชาเอกจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการบรรจุคงเหลือขึ้นบัญชีหมายเหตุ
1คณิตศาสตร์20190สละสิทธิ 1 ราย, หมดบัญชี
2ภาษาไทย46440สละสิทธิ, หมดบัญชี
3ภาษาอังกฤษ660หมดบัญชี
4วิทยาศาสตร์11110หมดบัญชี
5ฟิสิกส์550หมดบัญชี
6เคมี330หมดบัญชี
7สังคมศึกษา42420หมดบัญชี
8พลศึกษา41374
9ดนตรี/ดนตรีศึกษา110หมดบัญชี
10ดนตรีสากล330หมดบัญชี
11นาฏศิลป์330หมดบัญชี
12คอมพิวเตอร์48426
13ประถมศึกษา990หมดบัญชี
14ปฐมวัย65650หมดบัญชี
15จิตวิทยาและการแนะแนว110หมดบัญชี
16บรรณารักษ์110หมดบัญชี
17การเงิน/การบัญชี541
รวม31029611

ข่าวที่ผ่านมา