ลำดับที่สาขาวิชาเอกจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการบรรจุคงเหลือขึ้นบัญชีหมายเหตุ
1คณิตศาสตร์20190สละสิทธิ 1 ราย, หมดบัญชี
2ภาษาไทย46440สละสิทธิ, หมดบัญชี
3ภาษาอังกฤษ660หมดบัญชี
4วิทยาศาสตร์11110หมดบัญชี
5ฟิสิกส์550หมดบัญชี
6เคมี330หมดบัญชี
7สังคมศึกษา42402
8พลศึกษา41329
9ดนตรี/ดนตรีศึกษา110หมดบัญชี
10ดนตรีสากล330หมดบัญชี
11นาฏศิลป์330หมดบัญชี
12คอมพิวเตอร์483414
13ประถมศึกษา990หมดบัญชี
14ปฐมวัย65650หมดบัญชี
15จิตวิทยาและการแนะแนว110หมดบัญชี
16บรรณารักษ์110หมดบัญชี
17การเงิน/การบัญชี532
รวม31028027

ข่าวที่ผ่านมา