ตามที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการรณรงค์ให้โรงเรียนลดปริมาณขยะผสาสติก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการรณรงค์ให้โรงเรียนลดปริมาณขยะพลาสติก
จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติก โดยเริ่มจากโรงเรียน
หน่วยงาน และขยายผลออกไปสู่ชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำในท้องทะเล
จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
๑. การจัดประชุมให้งค/ลดใช้ขวดน้ำพลาสติก หรือภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๒. ร้านค้า ร้านอาหารในหน่วยงาน งดใช้โฟมบรรจุอาหาร
๓ รณงค์ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใช้แก้วน้ำส่วนตัว ถุงผ้า และกล่องใส่อาหาร
และเห็นโทษการทิ้งถุงพลาสติก ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔. จัดจุดมุมบริการให้ยืมถุงผ้า
เป็นต้น

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว