คณะกรรมการโดยตำแหน่งกับผู้รักษาราชการแทน

บทความทางนิติศาสตร์