คัดเลือกนักเรียนรับทุน มทส.

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายสาคร โห้วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (มทส.)เพื่อคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือก ซึ่งมีเด็กนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 10 คนประกอบด้วย
1. เด็กหญิงภัทรสุดา ประจันตะ
2.ด.ญ.พรนิภา แก่นลา
3. น.ส.นิจวรีย์ แสสระน้อย
4. น.ส.ศศิธร เทียมมิตร
5. เด็กชายอธิศ ชุมชัย
6.นางสาววรรณภา อุกอาจ
7. นางสาวศิริพร กาศแก้ว
8.ด.ญ.สุทธิดา ไกรสุข
9. ด.ญ.ชลธิชา มาบรรฑิตย์
10.นายศุภฤกษ์ หาญกร
และเวลา 13.00 น.ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้ารับทุนฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน