คัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีสถานศึกษาเสนอผลงานของเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 9 รายดังนี้ 1 เด็กชายบรรณพชิต ผาหนองลิง นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
2 เด็กหญิงดารณีรัตน์ พงษ์ภิระ นักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
3 นางสาวกานต์ธิดา มีจินดา นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4 นางสาวน้ำทิพย์ สัตย์ฌุชนม์ นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
5 นายศุภกร บูรณ์ เจริญ นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
6 นายจิรวัฒน์ ชาวสวน นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
7 นายหัตถพร หาโหยก นักเรียนชั้น ม.ปลาย กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
8 นางสาวอมรรัตน์ รอดระงับ นักเรียนชั้น ม.ปลาย กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
9 นางสาวสุพิชฌาย์ ถาโถม นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดสระแก้วจำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาวน้ำทิพย์ สัตย์ฌุชนม์ นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2. นางสาวสุพิชฌาย์ ถาโถม นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ซึ่งนักเรียนทั้งสองคนนี้ก็จะเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศให้เหลือจำนวน 24 คน เพื่อรับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20 กันยายน 2561


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ