วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้ นางมาลี พิณสาย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้อ่านคำประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกับข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยมีรายละเอียดของคำประกาศดังนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้
1) ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
2) ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3) ด้านความปลอดจากการทุจริตคือ ปฏิบัติหน้ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน
5)ด้านคุณรรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พศ. 2563
(นายประเสริฐ บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://www.facebook.com/suksathikansakaeo/videos/639551306769866

ข่าวที่ผ่านมา