คำสั่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓๕๒๐/๒๕๖๕

คำสั่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓๕๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕