คำสั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา

บทความทางนิติศาสตร์