คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับรองคุณภาพการดำเนินงานศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ