คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการและงบประมาณ

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๔๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖