ค่ายนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สระแก้ว ๔.๐” (บูรณาการความรู้ด้วย STEM Education)

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สระแก้ว ๔.๐” (บูรณาการความรู้ด้วย STEM Education) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมค่ายประกอบด้วย ข้าราชการครู,คณะวิทยากรและนักเรียน ในการเข้าค่ายครั้งนี้ ได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ทา และคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ในระดับภาค ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการบริการวิชาการ รวมทั้งมีการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนในการสร้างความเชื่อมโยงองค์ความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน นักเรียนยังจะได้รับประสบการณ์ตรงและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education Focused Schools) รวมทั้งครูก็จะสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะนักเรียนในการออกแบบนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน