วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่งเสริมสถานศึกษเอกชน เจ้าหน้าที่และศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม ค่ายสัมผัสชีวิตการทำนา ครั้งที่ 1/2018 คุณค่าในการรู้จักเลือกที่จะดำเนินชีวิต ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรีตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 กรกฎาคม 2561
ซึ่งศูนย์สังคมพัฒนามีความเข้าใจถึงระบบความคิดและกระบวนการไตร่ตรองชีวิตในทุกมิติที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจชีวิตของตนเองได้มากขึ้น จึงได้สร้างกระบวนการสัมผัสชีวิตเพื่อนำเสนอการมองสภาพความเป็นจริงของสังคมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไปในสังคมทุกระดับและตรงกับความจริง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องร่วมแสวงหาด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ของการดำเนินการครั้งนี้
1. เพื่อการไตร่ตรองและทบทวนวิถีชีวิตของตนเองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งมุ่งเน้นถึงจิตสำนึกของการมีคุณค่าชีวิตที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์
2. เพื่อเป็นการค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการสัมผัสชีวิต วิถีการทำนาในการค้นหาแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
3. ปลูกฝังการดำเนินชีวิตพอเพียง ความรู้ด้านการทำนา การดูแลรักษา เป็นการสร้างค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนไทยต่อข้าวไทย ต่อการบริโภคข้าวไทย โดยการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประสบการณ์จริงในการทำนา
โดยแบ่งฐานการศึกษาเรียนรู้เป็น 5 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 การปลูกป่า
ฐานที่ 2 การไถนา (ควายจริง/ควายเหล็ก)
ฐานที่ 3 การถอนกล้า
ฐานที่ 4 การปักดำ
ฐานที่ 5 การลงแขกดำนา


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา