งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

  • พิธีเปิดมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในนามของผู้บังคับการงานชุมนุมลูกเสือ ได้กล่าวรายงานการจัดงานต่อนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมงานชุมนุมกว่า 1000 คน

จากประวัติความเป็นมา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2501 เป็นวันจัดตั้งกองลูกเสือสำรองเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ดังนั้นในปี 2562 จึงเป็นการครบรอบ 61 ปี กิจการลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
จึงกำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือสำรอง ให้รักและศรัทธา
ในกระบวนการลูกเสือและเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย มีความอดทนละเสียสละ โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดงานชุมนุมพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีลูกเสือเนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และเขต 2 ,สถานศึกษาเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ,สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ,สถานศึกษาในสังกัด
  • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 เข้าร่วมงานชุมนุมจำนวน 774 คน
  • ผู้กำกับลูกเสือสำรองจำนวน 129 คน และคณะทำงาน 180 คน

รวมทั้งสิ้น 1,083 คน

กิจกรรมงานชุมนุมแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมหลัก และกิจกรรมพิเศษ 2 กิจกรรม

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 ค่ายย่อย ประกอบด้วย

ค่ายย่อยที่ 1 อาเคล่า

ค่ายย่อยที่ 2 เมาคลี

ค่ายย่อยที่ 3 บาลู

ค่ายย่อยที่ 4 บาเคียล่า

ค่ายย่อยที่ 5 แชร์คาน

ค่ายย่อยที่ 6 บันดาโล้ก

กิจกรรมหลักประกอบด้วย

-กิจกรรม A ทักษะทางลูกเสือ

ประกอบด้วยทิศ 8 ทิศบอลจักรยานแข่งขันผูกเงื่อนวิ่งเปรี้ยวเดินไม้สูง

กิจกรรม B ป่าดงพงพี

มีการทบทวนเนื้อหาในนิทานป่าดงพงพี การคิดวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครในนิยายให้เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมโดยมีการเล่านิทานเมาคลีลูกหมาป่าแล้วให้ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันสรุปข้อคิดจากนิทาน การเต้นประกอบ

กิจกรรม C งานศิลปะ

ให้ลูกเสือสำรองปฏิบัติงานด้านศิลปะใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานในรูปแบบต่างๆสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรม D การสำรวจ

ให้ลูกเสือสำรองเดินสำรวจระยะทาง 2-3 กม. อย่างน้อย 5 เส้นทาง มีการศึกษาธรรมชาติการบันทึกและการสรุปประเมินกิจกรรม การฝึกสังเกตุ การจจำ และมีความอดทน

กิจกรรม E  การลูกเสือสำรอง

โดยจัดกิจกรรมระบายสีภาพตัวละคร ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมเกมเงียบ

กิจกรรม F งานฝีมือ

ให้ลูกเสือสำรองใช้เครื่องมือในการจัดกิจกรรมอย่างปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำงานฝีมือ

 

กิจกรรมพิเศษประกอบด้วยพิธีเปิดพิธีปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

การจัดชุมนุมรอบกองไฟ โดยให้ลูกเสือสำรองในแต่ละค่ายย่อย จัดการแสดงรอบกองไฟ ค่ายย่อยละ 1 ชุด การแสดง และปิดกิจกรรมรอบกองไฟในเวลา 211.30 น. จากนั้นลูกเสือสำรองเข้าพักแรมในจุดที่กำหนด

 

ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมย้อนหลังการถ่ายทอดสดพิธีเปิดได้ตามลิงค์ดังนี้

(ตอนที่1) https://www.facebook.com/suksathikansakaeo/videos/1598088803657307/

(ตอนที่2) https://www.facebook.com/suksathikansakaeo/videos/465452697623114/

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน