งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้ว ณ ประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีนายมงคล ศิริจันทร์รัตนา ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน
“ความสำคัญ” วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ(UN)มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกจำนวน 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโกซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล international Anti-Corruption day

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1.เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน

2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย

3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ

4. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน

        การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  (ประเทศไทย) ปีนี้ มีหัวข้อหลักในการรณรงค์ภายใต้แนวคิด“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ถูกต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

การจัดโครงการ ฯ ในวันนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้วมีกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การคิดแยกแยะ
    ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสระแก้ว
  2. การจัดแสดงนิทรรศการชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านคลองอาราง โดยหมู่บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  3. การจัดแสดงนิทรรศการครอบครัวพอเพียง โดยโรงเรียนสระแก้ว
  1. การแสดงการต่อต้านการทุจริตโดยนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว

5.การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “โตไปไม่โกง” โดยนายสุระพง  ธรรมวรางกูร ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ

  1. การมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระดับดี (A)

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนกลางส่วนภูมิภาค ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มภาคประชาชน ภาคเอกชนรวมทั้งสิ้นจำนวน 500 คน เป็นการมารวมกันแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีทุกภาคส่วน มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและเป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน